• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمسیون سخت افزار

    رئیس کمیسیون :

    فرشاد شهبازی

    دبیر کمیسیون :


    اعضای کمیسیون :

    1- 

    2 - 

    3 -

     

   • ثبت نام متقاضیان کار
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ایلام می باشد.
مجری: پورتال سامان