• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • آموزش و پژوهش

    کمیسیون آموزش و پژوهش

    رئیس کمیسیون :

    مهندس رضا بشارتی  ( مدیر IT دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام - مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام )

    نایب رئیس کمیسیون :

    مهندس مهدی پناهی ( مدرس دانشگاه ) 

    دبیر کمیسیون :

    مهندس حسین بلوچیان ( مدیر IT سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ایلام ، مدرس دانشگاه )

    اعضای کمیسیون :

    مهندس حمید هواسی ( مدیر آزمون اداره کل فنی و حرفه ای استان ایلام - مدرس دانشگاه )

    مهندس سندس بهادری ( مدرس دانشگاه )

    صادق صفربیگی ( رئیس سازمان نظام صنفی رایانه استان ایلام - دبیر کانون کارآفرینان استان ایلام )

   • ثبت نام متقاضیان کار
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ایلام می باشد.
مجری: پورتال سامان